Танилцуулга

Дээд боловсролын Сургалтанд

Мэдээлэл, Холбооны технологи нэвтрүүлэх нь

Онлайн курс

Модуль

Модуль 1

Нэгдүгээр модуль: сургалтанд шинэ технологи нэвтрүүлэх асуудалд

Үзэх

Модуль 2

Багш нарын мэргэжил дээшлүүлэхэд мэдээлэл, холбооны технологийн үүрэг

Үзэх

Модуль 3

Сургалтын нээлттэй нөөц материал

Үзэх